Заменить сантехнику своими руками
Заменить сантехнику своими руками
Заменить сантехнику своими руками

������ ���������� � �������� ������ ������

���������� ������� ��������, ��� ������ ����������� � ���� ���� ��� ������ �������������� ������������ ����� ������ ��������� ��������������� �������.�������� � ������������ ������� ����� ���������� �� ��������� ����, �� ���������� �������������� ������, ������� ����������� ������.

������������ ��������������� �������

�� ������ ������� ������ ����������� �������������� ����� �������� �������. � ��������� ������� ��������������� ����� ����������� �� ������.

������, ���� ����� ������� ����� ���� ��� ������ �������� � ����������.��������� ������� ��� ������ ������ ���������������� ���������� ����� ������� ����������� �����.�������! ���� ��������� ����������� � �������� ��� ������������ ������ ������ �� ����� ����� ���������� ���� � ��������� ������� ������. ������������ ������ ���� ������������ �� ������ ������.

�������� ��������� ��������������� ������� �����������

���� ��������� ��� �������� �������, �������� ������� �� ����������� ��������� ��������� ��������������� �������:

 • �������� ������ ���� ���� ������������ (����� � �� ��������� ��������);�������� ������� ������ ���� ���������.

�������� �������� ������� ������ �����������. ���� ��� ������������� ������ ����� �� ����� �������. ��� ������� � ���� �����, �������� �������� ����������������� �� ����������������.���������� ��� ������������� ���������� ������� ���� ���������� ����������� ���������, �������� ������� �� �������������� ����������� ���� �� �������.�����!

��������� ��������� � �������� (� ��������������� �����) ����� ����� �������� ������ ������� �������������. ������� ������������ ���� ������� � ���, ��� �� ����������� ����������� ������ ��������������� ���� � ����������� ��������� ���������.��� ������ ������ �������������� � ����������� �������������� ��� ������.

���� ��� � ��������� ���������. ����� ������ ������� (���� � ��� ������� ��� ���� � ������) ������ ���� ������� �������������� �������� ������ (����� ������������ ������������ ������������� ����� � �� �� ��������� ������ ����).

 • ������� � ���, ��� ������� ����� ������ ���������� � ���������� ����.
 • ������� � �������� ���������� �� ���������������� ������� ������� � �������� - http://stroybud.com/kak-samostoyatelno-ustanovit-unitaz/

������ �������� ��������� ����������� ������ � ������ ���������� ���������� �� ����������� ����������� ������:

����������

 1. ����������� ��������.���������� �������� ��������� ����.����������� � ����� ������ �������� ����������� ����� ����� ��� ������ ������ ������� � ������� �� �������� ��� ��������� ������.

� ����������� ��������� ������� �������:

 1. ������������ ������� ���.���������� �������� �������.

��������� ������ �������� ����� ��������� ��� ��������� ���������. ���������� ������ ����������� �� ����� ����������� ���������� �������������� ������� ���, ��� �������� ��. ������ ��� ����� ������� ��������� ������������ ����� ������ ������������� ��� ��������������� ���������.

������� ��������

���� ������ ����� ��������� � ������������ ������� ���� ����� � �����. ����� ������ ��������� ���� ����������� ��� ������ ��������� ������� ���������� ������ � ����������. ������ ����� ���� ���� ������������ ����������:

 1. ������������ ����� ��������� ����.��������� ������� � ���������� ����.������������� ���������� ������� ��������� ����� � ������ �������� ��-�� ���������������� ��������� � ���������� ������� ����.

������� ������� ��������, ����� ������ ������� �� �����. �����, ���� ��������� ������������� ������� ��������� ��� ��������� �������, �������� �� ����������� �����, �������� ��� ����� ���������� �������� ��� ���� � �������, ������� ������ ����.

����� ��������

��� ����� ����������� ������� ����� ������� ��� �������� ���������� ������������� ����

 1. ������������.�����������.

������ ������� �� ������� ����� ������� � �������, ���������� � ���������������� �����, �� ����� ������� � ����������. ��� ���� ������� � ������� ��������������� ������� ���������� ���� �����.

��� �������� ��� ����, ����� ��� ������ ����, ��� �� ����������� ������������� �� ������ ������������� ������. � ���� ����� ���������� ������������ ������� ������� ���������� ����, ��� � ����������� ��������, ������ ����� ���������� ����� ����������� ������.

������� ��������� ������������� �������� ����, ��� ������������.��� ����������� �������, �� ������ ����� ����������� ����� ������������� ���� �������� ����. ������� � ������ ������������� ������ �� ����� ������-������ ������� ����������, �� ����� ����� ��������� ��� �������. ����, � ����� ������, �������� ���� �� ���������� ����� ������ ���������� �������������.

��������� ��������

������������� �������� ������� � ������ ��������, ���� ���������� ������� �������������� ��������, ����� ��������� �� ������ �������� ����, ������� ���������� ������� ������ ������. �� ����� ������������ ����� ��������� ����� ��������������� ������������, ������� ��������:

 • �����;�����;�������� � ��� �����.

��� ������� ������ ���� ������� ��������� � ����������� ������� ���������. ��� ���� � ����� ���������� �������������� ��������� ������������:

 1. ���������� �������� ����������� ����.����� ����������� � ����������� ����� ������������ ����� ����������� ������, ����� ����� ������� �� ����� �������.�� ���������� ��������. ���������� ������� ��� ����������� ������.���� �������� ����� ������������� ����� ��� �����, ������������� ������ ����� ��������, ����� �������� ��������������� �����.������������ ������ ��������������� ���� �������� ������� ��������, ������� ����������� � ��������.��� �������� ����������� ������������� �������� ��������� ����� �� �������������. ��� ��������� �������� � �������� ��������� � �������� �������������; ��������� � �����������. �� ����������� ���������� ��� ������� ��������������� �������� ������������ ���������, �������������, ��������� �������. ����� ����� ��� �������� � ������� ���������. ��������� �� � ������ ����������� ������.

��������� � �����������

����� �������� �����, ���������� ��������, ��������� ��������� ������ ����� �������� �����, ������� � ����������� �������� � ������� �� 5 � 10% �� ������������ ������� ��� ���������� ����� ������ ������.����� ����� ���������� ����� ������������ ����� ������������ � ����:

 • ������ ��� ������� ����;

��������� ���������� ������ ������ (���������� ��������� �����)

23 ���� 2015 10:06

� ���� ����� �� ���� �������� �� ��������� ��� ������ ������� � �������, ������� ���� �� ������ �������� ��������������� �������� ��������������, ������������ ����������� ��� ������������ � ���� ����� "��������� ���������� ������ ������". � ����� �������� �������������� ��� ������� �������� ������������ � ������� ������-����������� ����.

��� �� �������� ������� ������ ����������� �������� ��� ���������� ����� ������ ����, � ������ ������� � �����. ����� ���� �� ������� ��� ��������� ������� ������� ����� � ������ �� ����� �� ���� ���������.

�� ����� ��������, ��� �� ���������� ��� ����� � �������� ���������� �����: ������������� ���������� �������������� ��� �� �������� ��� ���� ��������������. ��� ��� ��������, ������� � ��������� ��� �������� ����� ����. � �� � ���� ������� ������ ��� ������ ����� � ������ � ���� �� ����� ������ ����.

������ �� ����:

������������ ����� ��� �����������

������� �� ����� ��������� ����� ��������. ��-�� ����� ������������ ����� ����� ����� ���������� ��� ������� �����������.������������ ����� ������ �������� ������������ � ����������� ������.

������� � �������� �� ��������� �� ������������ ��������� � ����������.������������ ����� ����� ��������, ������ ����� ������� ������������ � ����������� �������������� ����� ������ ���� ����������� � �������� ������������ � ����������� ���������� �������. �� ������� ����������� �� ���� �������������� ������� � �� ��������� �� ��������. ��� ������ ���� ����� � ��������������� �� ������������� ��� ����������������.

. �������� ����������� �������� ��� ��������� ���������� �����������. ����� ����� ����� �����������. ��� ��������� � ������� ������������ � ����������.

���������������� ����� ���������� � ����� ������� ���������������� ������� ������������

. ������� �������� ����������� ��������� � ������������ � �������������. ������ ����� �� ���������������� ��� ������� � ���������� �������� ������� ��������. � ���� �� ��� ����������� � �������� ����������� ����.

������, ������ �������� ��� ������ ����������� � ��������.

����� �� ��� ����������, ��������� � �������������, �� �������� ������� �������� ��� ����������

������������� �����������

� �������� ��������� ��� ������������ ������������� ���� ���������� ����� � �����. ������ ���� ������� �� �����, ��������� � ������������ � ������� ������������ ��������� ������������ �� ��� ��������������� ������������ ������� � ��������������� ��������������.

������ ��-�� �������� ���� � �������������� �������� ��� ��������� � �������� ��� �� �������.�������� ����� ��� ����������� ��������� � ����������� ������, �� ����� ���������������� ����� ����� ������ ��������, ������ �� ������������ � �������� ������� ����. ������������� ����� ������� ��� ��������� ����������� � �������� ������ ��������.

������ ���� ��� �� ������� �������� �� �������� ������������ ����, ��������� ��������� ��-�� ���� ������� � ������������� ������������ ������������ ��� �������. ���� �������� ����� ����� ������� ��������� � ������ ���� ������.

 • ��� ������ ��������� �����. ����� ���������� ������ �������� ��� �������� ����.
 • ����������� ����� ��� ����������� ���������

. ��� ���� ������ ����� ����� ����������� � ����������� ����� (�������) ������. ��� ������������ ���������� ���������� ��������� ����������� ��� ������.

�������� ����� ���������� ��������, �� ��������� ������������ ��������� ���������������� �������� ����������� ����� ����� ��������������� ��������. ����� ���� ��� ���������� ������� � ���� ����� ��������� �����.

���� ����� �� �������, ����� ��������� �������������� �������.����� ������� ���� ����� ������ ���� ���������� ����� ����������� � ��������, ������� ������� ���������� ���������� ���� � �������������� ���������. ��� �� ����������� ����������� ��� �������������� �������, ����� � ������� ����������� �� � ��������������� �����.������, ��� ������ ������� ���������� �� 90�C �� �����.�� ��������� ��������� �� ������������� ������ ������� ��������������� ���������� �� 90�C.

����� ��� ������� �� ����������������������� ����� ����������, ����� ��������� ����������� ��� ���������� �����. ������ ���� � ��������� ����� ������������: ���������� ����� ��������� � �������, ��������������� ��������, �������, ����������, �����, �����, �������.

�������� ������ �������� ��������������� �������

������� ������� ������ ����� ����� ���������� � ���������. � ��� ���, � ���� ���� ������ ������, ����� �� ������������ � ����������� �������, ����� ��� �����-�� ����� �� ������������ ������������.

����� ������� �����, ���� �������� ����� ����� ������� �� ���� ��������� ������������. ���� �� ������ ����� �� ���������� ������ �����, �������� ���������� ������ ���� ����� ������.�������� ��� ����� ���������, ����� �� ��������� �����, ������ � �������.

��������� ������ ������ ����� ��� �����, ������� �� ����� ����������� � ������� �����. ������ ��� ��� ������, ����� ����������� ��� �������������� �������, ����� �� ��������� ��.

����� ����������� �������� �������, ����� ���� ���������� � ������ �������� �������� � ��������� ������.��� ����� ����� ���������� ������ � ������� ��������� ��� �������� ������� ��� ������� �� ���������� 15 �� � ��� ��������� ����� ���� � �����.�������� ����� ����� �� ����� ������������. ����� ������� ����� ������ ����� �������� ���� �������������� ������� ����� ��� ��������� �����, ����� ����� ����� ���� �������� ������� ���������� ����� ����� ���������, ����� ������ �� ����� � ����������� ������� ���������� ����� �� �����.

������ �������� ��� ����� ������: ���� ������� � �������, � ������ ������ �� ������� ��������. ������� ���������� ������� �����, �� � ������ ������ �������� ������, ������� ����� ������ �������� �� �������� � ������� ������� ������.����� �������� ����� ������ ��������������� �� ���, ����� �������� ������� ����� �� ����� ������������ ������� ������ ����� ������.

���� ��� ����� ���������, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����� ���� ����� �� ������ �� ��������. ���� ����� ������ ������, ������� ���������� ���������� ��� ����� ������� � ���������. � ����� ����� ����������� ���������.

���� ��� �������� �� �������� � ���������, �������� ���������� �������, �������� �� ���� ����������� �� ��������. � ����� ��� ������ ������������ ����� ������ ������� �������� �� ��������.�� ����� ��������� ������ �������, ����� � ����������� �� �������� ����� �����. ����� ����� ������� ��������� �������

������ ������ ���������������� ������

����, ���������� ����������� � �������� ���������� � ��������� ������. ������ ����� ��������� ������� � ������ ��������� ����� �������� �����. ���� �� ������� ��������, ���������� �������. ����� ���������� ����� ����� � ��������.

����� ���� ����� ���������� �������� ���� ������������ ������. ��� ����� �������� ����� �� ����� �� �����������.����� ������� �������, ����������� � �������� ������ ������ ��������������, ������ ���� ������������� ��������� ������������ ����������� � ������ �������.

����� ���� ��������� ���� ����� � ������ �������� ����� �������� � �������.����������� ��������� ������ ������������ ��� ���������.���������� �������� ��������� � ��������� ������� � ������ ������. ����� ��� ����������� � �������� �� ����� ��� � ���������� �����������.���������� ������� ���� ��� ���������� ������ ��������������� ���� ��� �������, ��������� ������.

������� ���������� ��������

�������������� �������� ����������� � ��������, ������� �� ������ �������������� ������������ �����. ����� ���� �������������� �������������� �������. ����� �� ��������� ����������� ���������� ���������� �� ������ �������, �� � ��������� ���������.

� ��� �������? ������� ��������� �� ���� ����� ���������. ��� ��������� ��� ������ ����������� �������� ��� ������ � ������������ �� ������.

��������� ��������� ��������� ������ ���������� ��������. ��������� ��� ��� �� ��������, ������ ��� �����������.��� ������� ������� �������������� ����������� ������������� ���������������� �������� ����� �������� �� ������������ ��������:

 • �� ��������� �������� ��������������� ���������� �������� ��������������� ��������� �������� ������.�������� ������ �� �������� ������������ � ������ ��������� �����.����� ��������������� ���������� �������� � ����������� ������.������� ������ � ��������� ����� �� ������ ���� ��� ������ �����.� ������� �������� ����� ��������� 11��., � ��������� �������������� �������� � 0,5 ��.

������ ����, ��� �������� ����������� � ��������, ���������� �� �����:����� ������� �������, ����������� � �������� ������ ������ ��������������, ������ ���� ��������. ������� ��������� ��� ���������� �� ������� ����.

������, ���� ������ ����������� ���� �������� �� ��������, � �������������� ������������, �������� �� ��������������. ����� �������� ����� ��������� ������ ��� ���������� ��������������� ����. � ����������� ������������ ��������.

���������� ������ �� ������� ����

�������: "���������� � �������������� ������ ������ ������"

������� ����������� ����������, ������, ���������, ������� ������ ������� � �����, ��� ������� � �����.

������ � ������ ���������� � ��������

������ � ������ ���������� ������������� ��������� �� ��� �����: ������ ������������ (����) ���������� ����� ������� ���������, � ������ �������������� �������� � �� ��������� ���������� �����. ��� ���� �������� ������������ ������������ ��������, ��������� � ������, ������� ��, � ����� �������� ������� �� �����, �� ��� ��� �� �����, ��� ����� �������� �������� ����� ����������.������ ������������ �����������, ��� ������� ���������� ����������� �������� ��������: ��������� ��������, ������, ����, ��������� ������� � ����������-��������.

������ ������� � �������� ������ �������� ����������� ��������. ����� �������, ��� �� ������� ������ � ����� ������ ����� ������.������ �������� ����������� ���������� � ������ ������.

������� ������ � ������ ����� � �������� ��� ����, � ����������� � 150-200 ��, ��������� ��������� � ������ �� �������. ����� ������� ������, �� �������� �� ���������� �� �������: ������ ��� ������ ��������� � ������� ��������� ����� �����������.����� � ������� ��������� ������������� ������ ��� ��� ������ ������� �������� �, ���������� ���������� �� ��� �������� ��� �������� �� 400 �, �������� �� �� ������� ������.

������ ������, ���������� ������ �������� �������� ����� ������� �� ������.����� ������� ������� ������ ������� ����������, � ������, ����������� ������, �����������, ���� �� �������� ��� ��������� � ����� ���������� � �� �� ������ �� ���. ����� �� ������� ������� ���� ������� ������ (��� ����� ���� �������� �����������) � ����������.����� ����� ��������� �� ������������ (�����������������) ��������, ��� ��� (�����, �� ������) ���������.

����������� ��������������� ����� ������ �����, � ����������� ������� � ������� ��������. �� ����� ����� ��������, ������� �������� ����� �����������������, � ��������� ����� ������ � ������� ���������� ����; ��� ������������ �������� ��� ������� ���������.����� �� �������� ��� ����������� � ����� �����������������, � ���������� �����������, ��������, � ����� ����� ��� � ����������� ��������� ���������������� ����������.

����������� �� �������, ��������� ���� ������ ���������� ����.�������� ����������� ������, �������� ������ �� ����� 3 ��/� � �� ����� 15 ��/�; ��� ������� ������� ������ ���� ����� ����������� �� �����, ������� �����������. ���� ������������� ������� �������� �����������, ������ � ������ ��� ��� ������� � ���� ������� �������� ����.

��� ����� ����������� ���������� �� ����� ��� �� 1,3 ��� � ������� �� ������ 60-80 ��, � ��� ������� �������� � ����� �� �������� �������� � ������ �� ����� �� 200 ��.������ ������ ������ ��������������� � ������ � ��� ������������� ����. ������� ������� ��� ���������� ������� ���������� ������������ � ��� ������ ������ ������������, ������� ������� � �������� � ������!

������������� ����� ����� ��� ����� � ������ ������� ��������� ��������.��� ������� ��������������� �������� ������� ��������� ����� ���������� ����������� ������ ����� ������������ ���������. ������ ���������, ����� �������� ��� ������� �� ������������� ������: ��� ��������� ������ ������ ������ �������.

��������� � ������������ ����������� ����� ��� ��� ��� ������������ ������ ���� ���������� ������.��������� ��������������� ������ ������ �������, ������ �� U- ��� C-�������������� ������� ��������������� ����� � ��� ������� ������������ (�������) ������������� (���) �� �������������� ���������. ������������� ������� ����������� ������������ ������ �� �������.

����������:����� ����� ���������� � �������� ������������ �� �������, ����� ������� �����, �� ����� ������ ����� ������������ ������, �� �� ��������� � ������ �������������� ������ ������� ����������. ����� �� ������� ����������� ����� �����.

�� ��������, ������������� �, ��������, �� ������� ����������� �������, ����� ���������� ������� � ��������-����������� � ��������� �����; � ������� ����� ������� �������� � ��������� �����������. ���� �������������� ����������� ������ �������� �����, �� ����� ������� ����� �������.

��� ��������� � �������:

��� �������� �������������� ������� ����

���� � ��������, �� ��������� ����. ������ ������ ���� �����, � ��������� ���� �� ��� �� ������, ��� ��� ��������� ���� � ��� ����, �� ������ ������������, �������������. ��� ������?

�� ���������� ��, � ����� ����! �� ��� ����� ���� ������ ��� ����� � ���. ���������� �������� �������� ������� ����.

����� ���������� ����� � �����������, � ���� ������ ������������� ��� � ����� �� �����. �� � ���� ������ ��� ���� ������������ �����. ������� ���� �� ���������� �������.

����� ����������� ���� � ��������� ��� ���������, �� �� ������ ���������� �� �����. � ��� ��� ���, ��� ���� ���� ���� ����� �����. ��� ����� ������������ ��������, � �������� � � ��� ��� ����, ����� ������ �������� �������� �������.

���������� �������� ���� � ���� ���, �� ����� ������� ����� ������ ������ ������ ������. �����, ������ ������������ ����� �������� � ��������� ������, ��� ��� ��������� � ���� ������.

����������� ��������
Заменить сантехнику своими руками

Заменить сантехнику своими руками

Заменить сантехнику своими руками

Заменить сантехнику своими руками

Заменить сантехнику своими руками

Заменить сантехнику своими руками

Заменить сантехнику своими руками

Заменить сантехнику своими руками

Похожие новости:

 • Как сделать чтобы макбук при закрытие крышки
 • Как украсить на свадьбу самим
 • Экология вокруг нас поделки
 • Схема построения личного состава караула
 • Оформление площадок для детей своими руками